จังหวัดบึงกาฬ

คําขวัญประจําจังหวัด

ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา 
งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ 
น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ 
เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการองค์พระใหญ่ 

จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดในประเทศไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป[3] โดยแยกอำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวิไล ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย

Visitors: 95,513