ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็น ภาคที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย (เกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ) โดยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 168,854 ตาราง.กิโลเมตรมีประชากรณ สิ้นปี พ.ศ.2555 จำนวน  21,701,335 คน ภาคอีสานเป็นภาคที่แห้งแล้งที่สุดของไทยแต่ประชากร ส่วนใหญ่ก็ยังประกอบอาชีพกษตรกรรมโดยที่เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิแห่งใหญ่ที่สุดของประเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติที่สำคัญอีกด้วยสอบถามราคาหรือจองรถโทร.092-983-3133

Visitors: 95,026