ภาคกลาง

 ภาคกลางของประเทศไทย เป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่ สำคัญของประเทศโดยมี แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นเลือดใหญ่ นอกจากข้าวยังมีพืชผักแทบทุกชนิดและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและโบราณสถานมากมายประชาการส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกตรกรรม เนื่องจากดินมีคุณภาพดีและมีแหล่งน้ำสมบูรณ์สอบถามจองรถได้

                       โทร.  092-983-3133

Visitors: 95,513